Agenda voor de schriftelijke Algemene Ledenvergadering 2020 van de Huurdersvereniging Kijkduinsestraat Katwijkselaan Zandvoortselaan Den Haag

 1. Mededeling: toelichting op de schriftelijke vergadering.

Het is het Bestuur van de Huurdersvereniging KKZ Den Haag niet gelukt om in 2020 een Algemene Ledenvergadering te houden. Door de corona-crisis vond het bestuur het niet verantwoord om een vergadering te houden waar de leden naar toe moesten komen.

Dit betekent echter dat het bestuur nog geen verantwoording heeft af kunnen leggen over de activiteiten en financiën van 2019. Doordat wij een vereniging zijn die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven en betalende leden hebben zijn wij dit verplicht. Daarom hebben wij ervoor gekozen een schriftelijke Algemene ledenvergadering te houden. De aankondiging heeft plaatsgevonden via een nieuwsbrief met daarin de agenda. De agenda en bijbehorende stukken zijn ook gepubliceerd op deze (voorlopige) website van onze vereniging: www.huurdersverenigingkkz.nl.

We vragen u op deze wijze instemming voor het door ons gevoerde beleid, activiteiten en financiële huishouding.

 1. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 31 mei 2019

Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met het verslag van de Algemene ledenvergadering van 31 mei 2019. Zie bijlage 1.

 1. Verslag 2019 van de secretaris

Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met het verslag 2019 van de secretaris. Zie bijlage 2.

 1. Financieel overzicht van 2019 met verslag kascommissie

Het Financieel overzicht van 2019 staat in bijlage 3. Door de coronacrisis is er helaas nog geen gelegenheid geweest om de kascommissie haar werk te laten doen.

 1. Decharge penningmeester

Het bestuur vraagt de leden om akkoord te gaan met de afrekening.

 1. Begroting 2020

De begroting voor 2020 staat in bijlage 4. Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de begroting 2020.

 1. Bestuursverkiezing

In de jaarvergadering van 6 april 2018 zijn de bestuursleden Agnes Buiteman, Tonny van Dijk en Jan Kommer voor twee jaar benoemd. Zij zijn bereid om hun bestuurswerkzaamheden voort te zetten. Roderick Rot is in 2019 benoemd en blijft in functie. Het bestuur de leden akkoord te gaan met de benoeming van Agnes Buiteman, Tonny van Dijk en Jan Kommer voor twee jaar.

 1. Decharge bestuur

Het bestuur vraagt de leden het bestuur decharge te verlenen voor 2019, onder voorbehoud van de controle door de kascommissie.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft en/of niet akkoord gaat met onze voorstellen kunt u dit binnen drie weken na het verschijnen van deze nieuwsbrief schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van de Huurdersvereniging. U kunt dit doen door gebruik te maken van het contactformulier wat elders op de website te vinden is onder “contact”.  Ook kunt u schriftelijk reageren bij de secretaris. Zo nodig neemt het bestuur contact met u op voor antwoorden op de vragen of reacties op de opmerkingen. Als u akkoord bent met de voorstellen, hoeft u niet te reageren. Na deze drie weken maakt het bestuur een verslag op van deze schriftelijke ALV met de gestelde vragen, opmerkingen en genomen besluiten. Indien bewoners niet akkoord gaan met een of meerdere voorstellen zal dit ook vermeld worden.

De secretaris van de Huurdersvereniging KKZ Den Haag,

Jan Kommer

Kijkduinsestraat 1076

 

 

Bijlage 1

Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging Katwijkse- en Zandvoortselaan en Kijkduinsestraat

Vrijdag 31 mei 2019, 20.00 uur

In de Duinkijker, Deltaplein 499, het pandje van BIK in het winkelcentrum Kijkduin-Bad (naast de pinautomaat).

Agenda

 1. Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Het bestuur is blij met de grote opkomst en ook dat nieuwe leden van de vereniging aanwezig zijn.

De vergadering wordt voorgezeten door de secretaris van het bestuur van de Huurdersvereniging, Jan Kommer.

De vergadering wordt gehouden in het onderkomen van de Duinkijker. Een van de bestuursleden van de Duinkijker, Maaike de Zwart, geeft een korte toelichting.  De organisatie heeft tot doel de samenhang tussen de bewoners in Kijkduin te bevorderen. Daarvoor heeft deze organisatie voorlopig de beschikking over een leegstaande winkelruimte. Er worden daar diverse cursussen en lessen gegeven. Ook zomaar even binnenlopen is prima. Goede ideeën zijn welkom.

In het najaar zal het gehele winkelcentrum met de horeca aan de boulevard worden gesloopt, waardoor de ruimte van de Duinkijker voorlopig zal verdwijnen. Als de nieuwbouw gereed is, zal gekeken worden of er een nieuwe ruimte beschikbaar komt.

 

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 1. Verslag jaarvergadering 2017 op 12 januari 2018

Het verslag van de jaarvergadering van de Huurdersvereniging KKZ van 12 januari 2018 wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2018 van het bestuur

In het jaarverslag van het bestuur van de huurdersvereniging KKZ wordt aangegeven dat het overleg met de verhuurder Van ’t Hof Rijnland een belangrijk onderdeel is van de werkzaamheden. Hoewel de verhuurder van goede wil is, lijken de financiën vaak een hobbel te zijn in uitvoering van ideeën en/of wensen van de Huurdersvereniging.

 1. Jaarverslag 2018 van de penningmeester

De inkomsten van de Huurdersvereniging bestaan uit de contributies van de leden en de bijdrage van eigenaar Aegon. De belangrijkste uitgaven zijn de donatie aan het SBK, het afdrukken van de Krabbels en de kerstattentie. Voor 2018 hebben de uitgaven de inkomsten met ruim 135,- euro overschreden. Gezien het prima banksaldo van ruim 4000,- euro is dit geen probleem.

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de heren Jehee en Walraven hebben de stukken van de penningmeester gecontroleerd en geconstateerd dat alles perfect in orde was. Alle stukken waren compleet en alle uitgaven zijn verantwoord.

 1. Begroting 2019

De begroting laat, bij ongewijzigd beleid en een kleine verhoging van de kosten, een tekort van ruim 500,- euro zien. Voor 2019 zal dus wat zuiniger met het geld moeten worden omgegaan, ofschoon het banksaldo het tekort nog wel kan opvangen. De vergadering besluit in elk geval de bijdrage aan het SBK te verlagen naar 150,- euro. Met deze wijziging wordt de begroting goedgekeurd.

 1. Decharge penningmeester

De kascommissie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering neemt dit met applaus voor de penningmeester over.

 1. Decharge bestuur

De vergadering verleent het bestuur van de Huurdersvereniging KKZ Kijkduin decharge.

 1. Verkiezing bestuur

In de jaarvergadering van 6 april 2018 zijn de bestuursleden Agnes Buiteman, Tonny van Dijk, Barbara Hembrecht en Jan Kommer voor twee jaar benoemd. Barbara Hembrecht heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten haar bestuursfunctie op te geven.

 

Anneke Govers is op de jaarvergadering van 16 december 2016 voor twee jaar benoemd.

Anneke Govers heeft aangegeven na twee jaar geen volgende termijn te ambiëren.

 

Agnes Buiteman, Tonny van Dijk en Jan Kommer blijven in functie.

 

Barbara Hembrecht en Anneke Govers worden hartelijk bedankt voor hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid en krijgen bloemen, een cadeau en een ruim verdiend applaus van de aanwezige leden.

 

Het bestuur heeft na de uitnodiging van de ALV een nieuw bestuurslid gevonden. De heer Roderick Rot is bereid zitting in het bestuur te nemen. De taakverdeling zal nog moeten worden gemaakt. De oproep van de voorzitter aan de vergadering voor nog een bestuurslid levert geen respons op.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Rot als bestuurslid.

 

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

De huidige kascommissie, bestaande uit de heren Walraven en Jehee wordt gevraagd zich komend jaar weer beschikbaar te stellen. Zij gaan hiermee akkoord.

 

 1. Website huurdersvereniging

De ALV heeft vorig jaar het bestuur toestemming gegeven een website op te zetten. Tot nog toe is het niet gelukt de website te laten bouwen. De heer Jehee geeft aan dat een familielid van hem mogelijk een optie is.

 1. Ontwikkelingen rond Kijkduin

De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin houdt de bewoners van Kijkduin-Bad goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij zijn als bewoners van ons complex betrokken bij het SBK. Henk Jehee heeft zitting in de werkgroep van het SBK, die het overleg van het SBK met de Gemeente voorbereidt over de uitvoering van de plannen. De laatste ontwikkelingen zijn:

 • de bouw van de woningen en het winkelcentrum gaat gestaag voort,
 • in oktober zullen de winkels en de horeca worden gesloopt waarna het laatste (grootste) deel van het nieuwe complex als een fase wordt gebouwd,
 • de (ver-)bouw van het hotel start mogelijk in het najaar, er is echter nog geen toestemming vanuit de directie in Madrid,
 1. Vragen aan de bewoners.

Via de Kijkduinkrabbels heeft het bestuur aan alle bewoners reacties gevraagd op:

 • een mogelijke app voor het voortdurend kunnen zien van het warmteverbruik,
 • belangstelling voor een algemene stalling voor scootmobielen en suggesties voor de plek,
 • fietsbeugels op het parkeerterrein om fietsen netjes neer te zetten.

 

Wat betreft de app voor het online kunnen zien van het eigen gebruik van warmte blijkt erg weinig belangstelling, temeer omdat het verbruik op de metertjes zelf ook te zien is.

 

Wat betreft de scootmobielen zijn er op dit moment geen concrete aanmeldingen voor een stallingsplek. De huidige bezitters van de scootmobielen kunnen nog terecht in eigen bergingen/garages. Wel is het voorstel om aan de verhuurder Van ’t Hof Rijnland te vragen om een kostenplaatje te maken van een stallingsplaats in een daarvoor geschikt gemaakte garage.

 

Wat betreft de fietsbeugels zijn de reacties gemengd: de vraag is of ze echt gebruikt gaan worden en of dergelijke beugels mogelijk een nog rommeliger beeld gaan geven, als bijvoorbeeld weesfietsen aan de beugels blijven staan. Het voorstel van de vergadering is om op een plaats op het complex ca. 2 beugels te plaatsen om te bekijken hoe deze gebruikt gaan worden.

 

Naast deze antwoorden is er ook een voorstel binnengekomen om te onderzoeken of er een AED-apparaat in ons complex kan worden opgehangen. De reacties waren gemengd. Enerzijds zeer positief omdat het een levensreddend apparaat kan zijn. Anderzijds waren er een aantal praktische vragen/bezwaren: is het apparaat makkelijk te bedienen en waar moet het opgehangen worden? Buiten is vanwege vandalisme twijfelachtig, in de portieken betekent het dat na 21.00 uur niet iedereen van het complex het apparaat kan halen. Besloten wordt dat het bestuur eerst inventariseert waar nu al AED-apparaten hangen en of deze dichtbij genoeg zijn.

 1. Rondvraag
 1. Een aantal bloembakken bij de portieken staat er armoedig bij. Er zijn nog geen seizoenplanten aangebracht. Het bestuur zal dit onder de aandacht brengen van Van ’t Hof Rijnland.
 2. De bomen bij de afvalbakken op het deel van het parkeerterrein bij de Katwijkselaan/Kijkduinsestraat moeten nodig worden gesnoeid; dit zal de overlast van plakkerige afscheiding van de bomen op de geparkeerde auto’s ook sterk verminderen. Het bestuur zal dit onder de aandacht brengen van Van ’t Hof Rijnland.
 3. Over de Kijkduinsestraat rijden regelmatig auto’s tegen het verkeer in. Dit komt waarschijnlijk door een onduidelijke inrichting van de uitrit Zandvoortselaan op de Kijkduinsestraat. De heer Jehee zal dit onder de aandacht brengen in het overleg van het SBK.
 4. Het lawaai van de motoren blijft een probleem. In Scheveningen worden boetes uitgedeeld. Dat zou ook in Kijkduin moeten gebeuren. Het bestuur gaat na of dit mogelijk is.
 5. Er is een klacht over te hard rijden op het parkeerterrein deel Zandvoortselaan. Het bestuur zal met Van ’t Hof Rijnland overleggen wat er mogelijk is: extra bordjes, fysieke maatregelen (drempels?).
 6. Kunnen de bezoekersparkeerplaatsen nog duidelijker als zodanig worden aangegeven? Het bestuur zal dit onder de aandacht brengen van Van ’t Hof Rijnland.
 7. In de perken rond de afvalbakken zullen bordjes worden geplaatst om aan te geven dat dit geen hondentoiletten zijn. Bordjes zijn al aanwezig bij Van ‘t Hof Rijnland, vergadering gaat akkoord met de plaatsing.
 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en levendige inbreng. Hij nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en een hapje.

 

Bijlage 2

Verslag secretaris

Bestuursvergaderingen

Het bestuur is in 2019 vijf maal bij elkaar geweest. Belangrijkste onderwerpen in deze vergaderingen waren:

– de voorbereiding van het overleg met onze verhuurder Van ’t Hof Rijnland: als bestuur maken wij een agenda met uitgebreide toelichting zodat het overleg zo goed mogelijk kan verlopen;

– de website: het bestuur wil een website, maar het is nog niet gelukt deze in 2019 in de lucht te krijgen;

– door het aftreden van Barbara Hembrecht en Anneke Govers waren nieuwe bestuursleden noodzakelijk: Roderick Rot is in de ALV van 2019 benoemd tot voorzitter/secretaris;

– de ALV is voorbereid en gehouden; het verslag van deze vergadering staat elders op de agenda;

– het bestuur heeft besloten de Krabbels, waar een verslag van het overleg met VtHR in staat aam alle huurders te sturen; de overige krabbels en de aankondiging van de ALV is uitsluitend voor de leden;

– het bestuur heeft aan VtHR een negatief advies over de huurverhogingen gegeven, o.a. gezien de zeer beperkte stijgingen van de pensioenen, de o.i. niet optimale conditie waarin ons complex zich bevindt en de overlast van alle bouwwerkzaamheden in de directe omgeving; VtHR heeft dit advies niet overgenomen: belangrijkste argumenten waren de goede verhuurbaarheid en de in vergelijking met vergelijkbare huren in de omgeving lage huren van het complex;

– de controle van de servicekosten is gehouden en deze zijn goedgekeurd;

– alle leden hebben een kerstattentie ontvangen.

Algemene Ledenvergadering

Op 31 mei 2019 is de Algemene ledenvergadering van 2019 gehouden in een van de laatste ruimtes van het oude winkelcentrum van Kijkduin Bad. Het verslag is bij het vorige agendapunt behandeld.

Overleg met Van ’t Hof Rijnland (VtHR)

In 2019 zijn er twee overleggen met onze verhuurder Van ’t Hof Rijnland geweest.

De belangrijkste resultaten van deze overleggen waren:

 • Er bleek bij de bewoners geen interesse voor een algemene berging voor scootmobielen, zodat hier voorlopig geen verdere actie voor wordt ondernomen;
 • Het bestuur heeft nadrukkelijk aangedrongen op vervangen van de verlichting in portieken en bergingsgangen: door het vaak uitvallen van armaturen ontstaan gevoelens van onveiligheid;
 • VtHR heeft toegezegd geen bedrijfsmatige verhuringen van de garages meer te doen; het bestuur heeft aangegeven dat dit volgens het bestemmingsplan ook niet toegestaan is;
 • Nadat de kast van de ingangsslagboom na een aanrijding was vervangen door een oranje exemplaar is de kast bij de uitgangsslagboom ook oranje geverfd;
 • Het bestuur blijft aandringen op meer energiebesparende maatregelen: hoewel eigenaar Aegon/Amvest bezig is diverse vergelijkbare complexen energiezuiniger te maken, is Kijkduin nog niet aan de beurt; het bestuur blijft hierop aandringen;
 • Er zullen als proef een paar fietsbeugels (“nietjes”) worden geplaatst bij het portiek Kijkduinsestraat lage nummers in de hoop dat bewoners en bezoekers hun fietsen daar plaatsen in plaats van her en der op het terrein;
 • Bij het schilderwerk is bedongen om ook de kitnaden tussen de balkonplaten te vervangen en de balkonranden te schilderen.

Belangrijkste gebeurtenissen

Als belangrijkste gebeurtenissen in ons complex noemen we de vervanging van de oude verlichting in de portieken, bergingsgangen en de buitenlampen boven de portiekingangen en op het parkeerterrein door digitale armaturen voor en met digitale lampen. Hierdoor zullen er minder storingen zijn en wordt er minder stroom gebruikt.  In de bergingsgangen zijn bewegingsmelders aangebracht waardoor de volle verlichting alleen aangaat als er iemand in de gang loopt. Na enige tijd gaat deze verlichting in een spaarstand.

Helemaal aan het eind van het jaar is de verfbeurt voor de buitenkant gestart. Deze is tot september van 2020 doorgelopen. Hoewel het verfwerk kwalitatief beter is dan de vorige beurt, bleken er na afloop in 2020 nog best de nodige opmerkingen.

Bijlage 3

Jaarrekening 2019 Huurdersvereniging KKZ Den Haag

Inkomsten

Contributies                                                                              €  935,50

Bijdrage Aegon/VtHR                                                              €  546,00

Totaal                                                                                         € 1481,50

 

Uitgaven

Kosten bank                                                                              €  152,68

Kosten ALV

    • Huur Duinkijker                               €   40,00
    • Kosten borrel                                   €  130,61

Kosten Nieuwsbrieven                                                          €  192,03

Attenties nieuwe bewoners, ziekte, overlijden                  €   89,95

Kerstattentie                                                                            €  428,87

Reiskosten ALV Platform Amvest Huurders                        €     39,48

Bijdrage inrichting bloembak                                                €     15,00

Bijdrage SBK                                                                             €   150,00

Totaal                                                                                      € 1238,62

 

Overschot                                                                              €  242,88

 

Saldo bank 01012019                                                            € 4009,22

Saldo bank 31122019                                                            € 4732,97

Banksaldo 31-12-2019, na correctie uitgaven en inkomsten 2019 in 2020: € 4.252,10

 

Bijlage 4

Begroting 2020 Huurdersvereniging KKZ Den Haag

Inkomsten

Contributie, 53 leden à € 18,50                               €  980,50

Bijdrage Aegon/VtHR                                              €  546,00

Totaal                                                                        € 1.526,00

 

Uitgaven

Kosten ALV/borrel                                                   €  250,00

Kosten bank                                                              €  160,00

3 Nieuwsbrieven                                                       €  150,00

Attenties nieuwe bewoners, ziekte, overlijden    €  200,00

Kerstattentie                                                              €  450,00

Website                                                                      €  100,00

Reiskosten ALV Platform Amvest Huurders          €  100,00

Bijdrage Stichting Bewoners Kijkduin                    €  150,00

Totaal                                                                      € 1.560,00

 

Tekort                                                                     €     34,00

 

Banksaldo 31-12-2019, na correctie uitgaven en inkomsten 2019 in 2020: € 4.252,10