Zomerborrel

Op 3 september hebben we een borrel gehouden op ons parkeerterrein. We hadden veel geluk met het weer. De opkomst was groot. De sfeer was geweldig. Het bestuur was ook heel blij dat een aantal nieuwe bewoners aanwezig waren, dank daarvoor. Zo’n wederzijdse kennismaking is goed voor de sfeer op ons complex. Elders op de site staan een aantal foto’s.

Uitstel afrekening servicekosten 2021-2022

Door een cyber-aanval bij ISTA (het bedrijf dat de afrekening van de verwarmingskosten maakt), waarbij de computersystemen van het bedrijf tijdelijk buiten werking moesten worden gesteld, is het zeer waarschijnlijk dat de afrekening van de servicekosten later komt dan u gewend bent. Alles werkt wel weer bij ISTA, maar de achterstanden moeten nog worden ingelopen.

Najaarsjaarsoverleg met Van ’t Hof Rijnland (VtHR) op 30 september 2022

Verwarming aan/uit. De nieuwe verwarmingsketels zijn geïnstalleerd. Wanneer de ketels aan en uit gaan is niet veranderd ten opzichte van de oude ketels. Enige tijd geleden heeft u de schema’s per mail ontvangen van VtHR.  De schema’s zijn dezelfde als van de oude installatie. Op onze site https://huurdersverenigingkkz.nl  hebben we deze schema’s ook nog gezet.

Verduurzaming van het complex. Er is nog geen zicht op de verduurzaming en isolatie van ons complex. Dat het gaat gebeuren is duidelijk, maar wanneer is nog niet duidelijk. Blijkbaar zijn andere complexen urgenter.

Isolatieacties.  VtHR zal geen acties ondernemen voor energiebesparende isolaties in de woningen. Elders in deze Krabbels staat een link naar een gemeentelijke actie. De niet-geïsoleerde leidingen in het ketelhuis kunnen volgend jaar worden aangepakt.

Zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen er alleen komen als het dak voldoende geïsoleerd is. Dit is niet het geval. Pas als de dakisolatie voldoende in orde is kunnen zonnepanelen worden aangebracht. Het is waarschijnlijker dat er gewacht gaat worden tot er sprake is van een volledige verduurzaming van ons complex voordat er eventueel zonnepanelen worden aangebracht.

Huurverhogingen. Het bestuur heeft serieuze adviezen gegeven over beperkte huurverhogingen. Deze adviezen worden zeker bekeken, zowel door VtHR als de betrokken manager van Amvest. Amvest voert echter geen inkomenspolitiek. Amvest heeft besloten de adviezen niet over te nemen. Voor de gereguleerde huren worden elk jaar de puntenberekeningen waarop de huur wordt gebaseerd nagelopen en zo nodig aangepast. De beperktere invloed van de WOZ-waarde is verwerkt. Alleen als uw huur op het maximum van het berekende puntenaantal zit, kan dit invloed op de huur gehad hebben.

Het TFsignaal.  Het is nog onduidelijk of het Tfsignaal overal wel of niet is uitgeschakeld. Het bestuur heeft aangedrongen op het sowieso vervangen van de zwarte knoppen voor de boilers door moderne stoppenkastjes met klokje, waardoor iedereen weer gebruik kan maken van het lage stroomtarief voor het opwarmen van de boilers.

Weesfietsen. Bij de fietsnietjes staan een aantal fietsen onbeheerd: vaak lekke banden en in slechte staat. Het bestuur heeft de Gemeente aangeschreven. Het resultaat is nog niet hoopgevend. VtHR heeft labels die aan de fietsen worden gehangen, waarbij verzocht wordt de fietsen daar weg te halen. Als dit geen resultaat heeft zullen deze fietsen op de openbare straat worden gezet. VtHR is akkoord om de fietsen van ons eigen terrein naar openbare weg te verplaatsen als er niet gereageerd wordt op de labels. De eerste labels hebben al enig resultaat gehad.

Boilers VtHR geeft aan dat elke bewoner vrij is om te doen met zijn boiler wat hij wil: kopen van Eneco, kleinere boiler laten installeren of huren. Het overnemen van de boiler is goedkoper dan jarenlang huur te betalen. Indien u de oude boiler overneemt of een nieuwe boiler koopt, hoeft u geen huur aan Eneco te betalen. Als er echter wat met de boiler aan de hand is kunt u geen beroep meer doen op Eneco. Het is niet verplicht om bij het opzeggen van de huur de woning mét boiler op te leveren. Een eigen boiler zal moeten worden verkocht aan een nieuwe huurder of worden gedemonteerd.

Budgetten onderhoud. Het bestuur krijgt plannen voor komend jaar voor het onderhoud en het meerjarenplan (MJOP) ter inzage. Suggesties voor wijziging zijn welkom, maar worden niet zomaar overgenomen.

Lekkende expansievaatjes. In de hoogbouw hebben de woningen op de derde etage in de leidingen van de verwarming verdikkingen. Dit zijn zogenaamde expansievaatjes. Vorig jaar zijn bij een woning lekkende vaatjes direct vervangen. Ziet u in uw woning enige lekkage bij de vaatjes, meldt dit bij VtHR. VtHR heeft aangegeven dat kleine lekkages niet gevaarlijk zijn, maar wel snel moeten worden hersteld.

Garages. VtHR zal bij aantoonbaar verkeerd (bedrijfsmatig) gebruik van de garages de huurders aanschrijven. Het bestuur heeft weer gewezen op de onrust op het parkeerterrein door het gebruik door bedrijfjes. Wij zijn van mening dat een lagere huurprijs gebruik als autogarages door de eigen huurders zal bevorderen. VtHR gaat hier vooralsnog niet op in.

Verzakkingen garages. De verzakkingen van de garages tussen de hoogbouw worden sinds enige tijd goed in gaten gehouden. Er is nog voldoende speling voor verwarmingsbuizen.

Onderhoud van het groen. Een maal per maand komt de hovenier om onderhoud te plegen aan het groen en het parkeerterrein. Plantenbakken bij portieken zijn onderdeel van het onderhoudscontract. VtHR zal bij de hovenier extra aandacht vragen voor hoek Katwijkselaan/Duinlaan.

Bewaren gebruiksaanwijzingen. Het bestuur heeft gemerkt dat niet altijd gebruiksaanwijzingen van apparatuur aanwezig is in de woningen. Wij verzoeken u om, als u gebruiksaanwijzingen heeft, deze goed te bewaren om bij opzegging van de huur ze te kunnen overhandigen aan de nieuwe huurder.

Verkoop complex. VtHR heeft aangegeven dat er van een verkoop van het complex absoluut geen sprake is. Wel dient het bestuur in een vroeg stadium op de hoogte te worden gebracht als hier plannen voor zouden zijn.

Mailadres bekend? Als u er niet zeker van bent of uw emailadres bekend is bij VtHR (omdat u bijvoorbeeld nooit een email krijgt van VtHR) kunt u dat opgeven bij VtHR.

Nieuw appsysteem VtHR start eind dit jaar een pilot met een toegankelijk digitaal klantvolgsysteem, waar elke bewoner zijn eigen gegevens kan inzien, maar waar ook reparatieverzoeken en vragen ingediend kunnen worden. Het bestuur vraagt zich af of er bewoners zijn die ervaring hebben met dergelijke systemen en bewoners die daar wat minder bedreven in zijn, op weg kunnen helpen.