De blokverwarming levert in ons complex door de verhoging van vooral de gasprijzen een stevige verhoging van de stookkosten en dus de servicekosten op. Vanaf januari 2022 zijn de gasprijzen sterk gestegen en bij de opzet van de totale servicekosten, die wij als bestuur altijd beoordelen is dit te zien.

Voor volgend jaar is er, in het kader van de prijsplafonds, ook een tegemoetkoming voor de blokverwarming aangekondigd. Deze zal, omdat deze korting door de verhuurder moet worden aangevraagd, mogelijk in de servicekosten worden verwerkt.

Hieronder staat het concept-overzicht van alle kosten die onder de servicekosten vallen. Dit jaarlijkse overzicht wordt elk jaar meegestuurd met de individuele afrekeningen.

De invloed van de energieprijzen is duidelijk te zien.

Daaronder staat de brief die het bestuur van de Huurdersverenigig heeft gestuurd over dit overzicht. Het bestuur krijgt elk jaar de gelegenheid dit overzicht na te controleren en te beoordelen. het resultaat daarvan voor dit jaar staat in deze brief. Het bestuur hoopt dat de verhuurder Van ’t Hof Rijnland ons op een aantal punten zal tegemoet komen.

Daarbij wil het bestuur nog wijzen op het feit dat u als bewoner met blokverwarming voor uw woning zelf weinig gas verbruikt, maar wel twee maal de 190 euro heeft gehad als compensatie. Maar dan nog is de verhoging duidelijk.

Afrekening service- en verwarmingskosten 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022
Katwijkselaan, Kijkduinsestraat en Zandvoortselaan te Den Haag
Servicekosten: verbruik Uitgave 2020/21 Uitgave 2021/22 Prognose 2022/23
Schoonmaak-kosten  €          17.856,24  €          17.856,24  €            18.600,00
Glasbewassing algemeen  €            1.097,02  €            1.097,02  €             1.150,00
Rioolreiniging  (50%)  €               478,51  €               487,00  €                510,00
Glas-verzekering  €                      –  €                      –  €                       –
Lampen  €                      –  €                      –  €                250,00
Elektraverbruik algemeen 66.483  €          15.402,42  €          20.523,91  €            25.000,00
Waterverbruik algemeen 11  €               120,42  €                 99,01  €                130,00
Liftinstallatie (20%)  €            2.336,38  €            2.393,69  €             2.325,00
Subtotaal servicekosten  €          37.290,98  €          42.456,87  €            47.965,00
Administratie-kosten 5%  €            1.782,51  €            2.040,81  €             2.398,00
Totaal servicekosten ¹  €          39.073,49  €          44.497,67  €            50.363,00
Kosten glasbewassing individueel:
Glasbewassing individueel  €            9.873,14  €            9.873,14  €            10.300,00
Administratiekosten 5%  €               493,66  €               493,66  €                515,00
Totaal kosten glasbewassing ²  €          10.366,80  €          10.366,80  €            10.815,00
Verwarmingskosten:
Gasverbruik 85.082  €          81.007,14  €        117.276,99  €          130.000,00
CV/ Combi-ketels  + telefoon-kosten (20%)  €               304,70  €               392,43  €                675,00
Annuïteit Warmtemeters
Warmteme-ting  €            2.314,94  €            1.164,30  €            2.500,00
Subtotaal verwarmingskosten  €          83.626,78  €        118.833,72  €          133.175,00
Administratiekosten 1%  €               813,12  €            1.176,69  €             1.307,00
Totaal verwarmingskosten ³  €          84.439,90  €        120.010,42  €          134.482,00
Totaal kosten  €        133.880,19  €        174.874,89  €          195.660,00
Voorschotten  €        137.523,00  €        134.641,39  €          153.129,00
Saldo  €            3.642,81-  €          40.233,50  €            42.531,00
¹ Deze kosten worden verdeeld op basis van het vloeroppervlak.
² Deze kosten worden verdeeld op basis van het vloeroppervlak. aan die woningen waar wordt bewassen.
³ Deze kosten worden verdeeld door Ista Nederland.

 

Brief bestuur Huurdersvereniging KKZ aan verhuurder Van ’t Hof Rijnland

Vragen en commentaar op de afrekening servicekosten 2021-2022 KKZ Den Haag.

Datum 28 november 2022

 1. Met de onderdelen waar wij geen vragen over of commentaar op hebben zijn wij akkoord.
 1. De onderdelen, waarover wij vragen hebben betreffen niet de bedragen die ISTA nodig heeft voor zijn verdeling over de woningen. Zij gebruiken alleen kosten gas, administratiekosten en het bewonersdeel voor het onderhoud van de verwarming. Vooruitlopend op deze reactie hebben wij al aangegeven dat de berekeningen per woning door Ista gemaakt kunnen worden. 
 1. Alle bedragen die in het overzicht van VtHR van de servicekosten staan zijn terug te vinden in de nota’s.
 1. De energieprijzen zijn vanaf januari gigantisch gestegen. Per 1 januari 2022 zijn de contracten vernieuwd. De gasleverancier is een andere geworden (Vattenfall), de elektriciteitsleverancier (Eneco) niet. Wat is de zekerheid met de maandelijks aan te passen prijzen, dat de prijzen toch lager zijn dan de particuliere prijzen en/of was er een mogelijkheid om voor langere tijd de prijzen vast te zetten met een voordeel voor ons? 
 1. Ter illustratie: de gaskosten (gebruikt gas) zijn van € 81007,14 euro (2020-2021) naar € 117276,99 (2021-2022) gestegen: +44,8%. Het gasverbruik is van 107948 m3 naar 85082 m3 gedaald: -21%! Dat is in elk geval een compliment waard voor onze bewoners. Wij hopen dat u dit in uw brief aan de bewoners wil opnemen. 
 1. De totale servicekosten stijgen ook gigantisch door de gestegen energieprijzen. Het totale bedrag aan servicekosten voor 2021-2022 bedraagt € 174874,89. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging 30,62%. Het totaal aan voorschotten wat betaald is door de bewoners bedraagt € 134641,36. Een tekort van € 40233,50. Per woning is dat gemiddeld € 515,81 euro, € 43 euro per maand. De bewoners betalen nu al gemiddeld €143,85 euro per maand. 
 1. Gezien deze stijging van de servicekosten, welke grotendeels door de verwarmingskosten worden veroorzaakt, wijzen wij opnieuw op de noodzaak van verduurzaming van ons Onze woningen hebben gemiddeld een F-label. Wij betalen gemiddeld per woning €1554,- per jaar aan verwarmingskosten. Een Amvestcomplex in Zoetermeer, ook met blokverwarming, heeft een D-label. Daar zijn de kosten €908,- per jaar.
 1. Door de sterk gestegen energieprijzen zijn de administratiekosten ook flink verhoogd. Het is immers een percentage van de gemaakte kosten. Dat is in principe toegestaan. Maar de verhuurder mag ook geen winst maken met de verrekening van de servicekosten. In vergelijking met vorig jaar zijn de werkelijke werkzaamheden van de verhuurder niet veranderd. Er zijn geen nieuwe posten bijgekomen of afgegaan, alleen de bedragen zijn veranderd. Wij verzoeken dan ook dringend om de administratiekosten te verlagen tot een niveau wat vergelijkbaar is met die van vorig jaar.Voor de afrekening van 2020-2021 waren de administratiekosten € 1782,51 + € 813,12 = € 2595,63 euro. Voor 2021-2022 zijn de administratiekosten € 2040,81 + € 1176,69 = € 3217,5. Dit betekent een verhoging van € 621,87, bijna 24%!
 1. Op Hemelvaartdag 26 mei 2022 is de verwarming geheel uitgevallen. De hele maand juni is er geen gas gebruikt. De ketels hebben in juni dus niet gebrand. dit in tegenstelling tot de berichtgeving van VtHR. Dit betekent een fors comfortverlies in de maand juni 2022. Wij verwachten een korting op de totale servicekostenregeling voor als compensatie voor dit comfortverlies. 
 1. Wij hebben in ons complex 4 energiemeters voor algemeen gebruik: 1 voor het gas, drie voor de elektriciteit (in elk blok een). In de nota’s komen vier EAN-nummers voor, die op de meters echter niet te vinden zijn. Wij willen zekerheid dat de juiste meters zijn gebruikt voor de rekeningen. De reden dat wij zekerheid over de meternummers willen hebben komt doordat er bij Stedin een meter “kwijt“ is die in ons complex zou zitten. Ook is de adressering op de rekeningen soms onduidelijk. Daarnaast willen wij weten welke apparatuur er op welke meter staat aangesloten. Ook vanwege twee uitschieters in maart en juni 2022. Waarom wordt in 2021 alleen de 2e belastingschijf berekend, in 2022 eerst 1e schijf en dan 2e schijf? Belasting uit de 2e schijf gaat toch pas in over het meerdere als de eerste schijf geheel gebruikt is Hoe kunnen de daluren in mei duurder zijn dan de piekuren? Zie hiervoor de nota’s voor de meter Zandvoortselaan. 
 1. Voor de meter Zandvoortselaan wordt één rekening voor gebruik en één rekening voor transport gestuurd. De gebruikte hoeveelheden elektriciteit van deze rekeningen kloppen niet met elkaar (zie tabel hieronder) en de transportrekening van juni ontbreekt. Bovendien is het merkwaardig dat 2x voor 3 verschillende maanden precies hetzelfde gebruik wordt genoteerd. Ook de totalen kloppen niet. Wij willen hier uitleg over en zo nodig aanpassing van de rekeningen.
 1. Er zijn rekeningen van Joulz voor huur en de handmatige opname van de elektriciteitsmeter EAN code 871689276000051114: totaal 112,64 euro per maand (juli t/m december 2021) en 116,46 euro per maand (januari t/m juni 2022). Dit is waarschijnlijk de meter van de Zandvoortselaan, waar géén slimme meter is. Vraag: wij zien nooit iemand van Joulz handmatig opnemen, gebeurt dit eigenlijk wel?
 1. De meter in de Zandvoortselaan is geen slimme meter. Werkt deze meter nog wel met hoog en laag tarief sinds de TF-signalen zijn (of worden) uitgeschakeld? 
 1. Voor alle elektriciteitsmeters is er voor heel 2021 een overzicht. Op basis daarvan is er voor de tweede helft van 2021 voor ons complex een tussentijdse verrekening gemaakt. Deze is echter niet te controleren door het ontbreken van gegevens/meterstanden. 

Het bestuur van de Huurdersvereniging KKZ Den Haag